Tane Konsumidor

(+670) 3310938
cac@tanekonsumidor.tl

TANE hola parte iha feira agrofloresta no komersiu .

TANE hola parte iha feira agrofloresta no komersiu nebe organiza husi GIZ nebe servisu hamutuk ho Governu Timor-Leste liu husi MCIA

Durante feira ne,TANE hato informasaun no atende ba kesar sira nebe mak konsumidor sira apresenta direta ba equipa Cac.Sorin seluk, TANE mos simu visita husi Vice PM no membros governu sira

Atividade nebe TANE halo mos mak fahe informasaun ba konsumidor sira konaba sira nia direitu no dever nudar konsumidor, atu konsumidor sira konsciente no hetan acesu ba informasaun nebe naton hodi livre hili sasan tuir folin,koalidade no ninia validade”.

Husi sorin seluk mos, Vice PM Eng.Jose Reis haktuir TANE buka atu servisu hamutuk ho entidade Estadu sira hanesan AIFAESA,IP hodi garante ba konsumidor sira ninia direitu ba konsumu”.

TANE hola parte laos dahuluk konaba feira maibe hola parte ona feira dahuluk iha loron 10.10.2020,iha fundasaun oriente.

TANE mos hakbesik ba konsumidor sira liu husi produsaun folhete no website,atu nune konsumidor sira bele hakbesik liu no hetan infornasaun konaba sira nia direitu no deveveres nebe hakerek iha Lei Inan iha artigu 53 no Lei ba protesaun ba konsumidor,Lei no.8 tinan 2016, loron 08 julho.